Algemene Verkoopsvoorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden

1. Bestellingen zijn slechts bindend wanneer ze door ons uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt onder het voorbehoud dat onze eigen leveranciers niet in de mogelijkheid zijn ons de bestelde goederen te leveren ten gevolge van in- en uitvoerbeperkingen van de Belgische of vreemde overheid of ingevolge heirkracht, zoals verkeersstremmingen, ernstige stoornissen in het bedrijf van de leveranciers, stakingen, mobilisaties, oorlog, enz. In dit geval kunnen wij tot geen enkele schadevergoeding worden verplicht. Bij annulatie van een bestelling door de koper hebben wij recht op een schadevergoeding van 20% van het bedrag van het geannuleerde gedeelte afgezien van vergoeding voor alle reeds gedane kosten tegenover de leveranciers. 

2. Opgegeven leveringstermijnen voor goederen zijn voor ons niet bindend, wanneer onze leveranciers niet in staat zijn binnen de met ons overeengekomen termijn te leveren. 

3. De verzending van de goederen geschiedt voor rekening en op risico van de koper, ook al is er franco levering overeengekomen. Alle kosten welke voortvloeien uit onvoorziene oponthoud gedurende het vervoer, wat de oorzaak daarvan ook moge zijn, komen ten laste van de koper voor zover de vervoerder hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. 

4. Slechts op verzoek van de koper zullen de transport- en andere risico’s door ons verzekerd worden in welk geval de verzekeringskosten ten laste van de koper komen. 

5. Bij heffing van nieuwe of verhoging van bestaande rechten en wijziging van kosten, alsook van wijziging van de koers van de Belgische of de vreemde munten, hetzij in ons land, hetzij in het land van herkomst van goederen, en voor zover deze heffing, respectievelijk verhoging of wijziging, de lopende leveringscontracten en de nog niet uitgevoerde opdrachten beïnvloedt, behouden wij ons een overeenkomstige wijziging van de overeengekomen prijzen voor. 

6. Geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling. Bij niet-betaling behouden wij het recht de geleverde goederen terug te eisen. 

7. Iedere betwisting omtrent deze verkoopsvoorwaarden, facturen of leveringen, dient om geldig gedaan te zijn, bij aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht binnen veertien dagen na ontvangst van deze verkoopsvoorwaarden, factuur of levering. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn de dag na de datum erop vermeld. 

8. Iedere clausule vervat in de bestellingen, briefwisselingen of drukwerken der kopers, welke in tegenstelling is met de huidige voorwaarden, kan slechts in aanmerking genomen worden na schriftelijke overeenkomst. 

9. Alle facturen zijn betaalbaar in Zutendaal en behoudens strijdige overeenkomst ten laatste de 30ste dag na hun ontvangst. Het trekken van een wissel op de koper wijzigt in niets genoemde voorwaarden. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt er van rechtswege en zonder verdere aanmaning een jaarlijkse intrest aangerekend van 12%. Daarenboven wordt van rechtswege het nog verschuldigde bedrag met 10% verhoogd als forfaitaire schadevergoeding zo als de facturen niet betaald zijn binnen een termijn van acht dagen te lopen vanaf een aangetekende ingebrekestelling. 

10. Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan zal beslecht worden door de bevoegde rechtbank van Tongeren (BE).

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x